Slider-02

IT یا ICT

هر دو رشته فوق بیانگر فناوری ایجاد ارتباطات اطلاعاتی هستند با این تفاوت که ارتباطات اطلاعاتی نیاز به دو بستر سخت افزاری و نرم افزاری دارد که IT بستر نرم افزار و ICT بستر سخت افزاری آن را در بر دارد. بنابراین این دو رشته را می توان مکمل هم دانست.