139610618913179

نقش مدیریت دانش در ایجاد فرهنگ خطا ناپذیر سازی تولید

چکیده

 بسیاری از سازمانها، مدیریت دانش را برای تصرف سرمایه های فکری کارکنانشان بکار می گیرند. نکته اساسی بحث مدیریت دانش اینست که مقادیر متعدد دانش درباره مشتریان، فرایندها، محصولات و خدمات در همه سطوح یک سازمان موجود است و اگر این دانش بتواند یکجا تصرف شده و انتقال داده شود به سازمانها کمک خواهد نمود که موفق تر، موثرتر و فراورتر باشند.

۸۰ درصد از بزرگترین شرکتهای دنیا مدیریت دانش را بکار میگیرند. شرکتهایی مثل فورد(Ford)، ایستمن(Eastman)، کداک(Kodak)، چورن(Chevron) …از مدیریت دانش سود میبرند.

این در حالی است که یکی از موثرترین کاربردهای مدیریت دانش در سازمانها می تواند ایجاد فرهنگ خطا ناپذیر سازی تولید باشد ، و ایجاد این فرهنگ از مهمترین دیدگاههای سازمان جهت حفظ مشتریان در بازار رقابتی است.

واژه های کلیدی: مدیریت دانش ، خطا ناپذیرسازی تولید ، شش سیگما

مقدمه

امروزه فرهنگ خطاناپذیر سازی تولید در واحدهای تولیدی و صنعتی به امری حیاتی جهت بقا و رقابت در عرصه جهانی تبدیل گردیده است . اما آنچه مسلم است دستیابی به این شرایط تنها با برقراری یک چهارچوب علمی بر اساس فرایندهای تولیدی میسر نخواهد بود چرا که دانش پرسنل که نشات گرفته از تجربه و تخصص آنهاست کلید اصلی  دستیابی به خطای صفر است. لذا بهره گیری از مدیریت دانش باعث کسب به موقع و موثر دانش پرسنل و به کارگیری آن در تحقق اهداف سازمان به منظور دستیابی به خطا ناپذیر سازی تولید خواهد شد.