139610618913179

نقش مدیریت دانش در ایجاد فرهنگ خطا ناپذیر سازی تولید

چکیده  بسیاری از سازمانها، مدیریت دانش را برای تصرف سرمایه های فکری کارکنانشان بکار می گیرند. نکته اساسی بحث مدیریت دانش اینست که مقادیر متعدد دانش درباره مشتریان، فرایندها، محصولات